Què és la Pedagogia Waldorf?

Sistema pedagògic iniciat per Rudolf Steiner l’any 1919 a la ciutat alemanya de Stuttgart. 

 

És una educació que pren partit per la paideia o formació, més que per la informació i la competició. R. Steiner, considera que la educació és un art, més que una ciència, on el desenvolupament de l'infant es troba sempre en el punt central. 

 

La pedagogia Waldorf com a procés educatiu integral pot caracteritzar-se des de tres punts essencials que li donen un aspecte particular i la distingeixen d'altres metodologies: 

 

  1. El reconeixement de la naturalesa particular de cada infant. On es pretén fortificar les característiques individuals per què sigui possible el seu desplegament en l'àmbit social i el de convivència. 

  2. El pla d'estudis i la metodologia d'ensenyament que s'adapta a les etapes evolutives, a la naturalesa psíquica i individual de cada infant. No com un contingut abstracte sinó amb un currículum ben estructurat. 

  3. La importància d'equilibrar durant la formació les aptituds intel·lectuals, artístiques i manuals, donat que totes les capacitats de l'infant han de trobar un espai per desenvolupar-se.

 

A l'Escola Infantil el petit aprèn a desenvolupar les seves facultats creatives a través del joc i la imitació.

A Primària, l'ensenyament està centrat en el desenvolupament de la consciència del món que l'envolta, on tot l'aprenentatge es presentarà de forma artística i s'emmarcarà en unes coordenades històriques (des de l'inici de la història a l'actualitat).

Quan l'adolescent adquireix la maduresa sexual se li demanarà un pensament crític i autònom, així com la comprensió de fets complexos.

 

El principi bàsic de l'educació Waldorf és despertar les facultats individuals de l'infant per aprendre a aprendre", és a dir per aprendre a crear per si mateix el propi coneixement. Comprèn les etapes d’educació infantil, primària i secundària.

Aquesta pedagogia amb 90 anys d’experiència, és actualment el moviment educatiu lliure més estès arreu, per la seva capacitat d’ adaptació a diferents cultures. Algunes escoles Waldorf estan associades a l’UNESCO, donat que comparteixen els mateixos ideals per a l’escola del futur.

 

Actualment, el moviment Waldorf arriba en uns quaranta països, molts d'ells subvencionats per fons públics aquesta educació i es poden trobar més de 800 escoles i 1.200 centres d’educació infantils , a més dels centres de pedagogia terapèutica i els cursos de formació del professorat. L'escola Waldorf està oberta a tots els infants de tota classe i creença religiosa. És un tipus d'educació que es troba dins del corrent de pedagogies humanistes i està estretament vinculada als principis de l'Escola Nova.

 

Actualment les iniciatives pedagògiques Waldorf-Steiner, constituïdes per associacions i cooperatives, sense ànim de lucre, estan formades per famílies i mestres preocupats per l’educació. 

 

  • Les iniciatives d’infantil acullen infants de 3 fins als 6 anys i les que estan en procés d’homologació o ja homologades per la primària acullen infants de 3 fins als 12 anys, Durant el període d’educació infantil pretenen crear un ambient familiar que sigui com una segona llar i no pretenen substituir la família si no actuar com complement i recolzament a aquesta. 

  • Durant el període de primària pretenen promoure el desenvolupament saludable en cada nen individual, capacitar els nens per a realitzar el seu potencial i ajudar els nens a desenvolupar les habilitats que necessiten per a contribuir a la societat. 

 

Proporcionem espais materials i ambients que constitueixin un medi òptim pel desenvolupament de les característiques individuals, on es reconeixien les facultats físiques, intel·lectuals, afectives, socials i morals de cada infant. Tot això, fonamentat en la Pedagogia Waldorf. 

 

Hem de tenir en compte que la pedagogia Waldorf esta estesa per arreu del mon, ens arriben infants de diferents nacionalitats i cultures.